Algemene voorwaarden cv-ketel onderhoud

 • Het contract wordt bindend zodra Helm – Ruijgt Service en Onderhoud B.V. het door opdrachtgever ingevulde antwoordformulier heeft ontvangen en na sanering het toestel accepteert, eventuele kosten worden berekend!
 • Het contract heeft uitsluitend betrekking op het verwarmingstoestel zelf. Een onderhoudsomschrijving kan op verzoek worden toegezonden. Tussentijds wijzigen van contract is alleen mogelijk bij vervanging van het toestel door Helm–Ruijgt Service en Onderhoud B.V.
 • Helm–Ruijgt Service en Onderhoud B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als er werkzaamheden aan het verwarmingstoestel zijn verricht door derden.
 • Het service contract wordt 16 jaar na de bouwdatum van het verwarmingstoestel automatisch een onderhouds contract. De serviceverlening blijft doorlopen. Bij een eventuele reparatie zal materiaal en montage worden berekend.
 • Het All-in contract wordt 10 jaar na de bouwdatum van het verwarmingstoestel automatisch een service contract.
 • Het contract wordt telkens met één kalenderjaar verlengd, mits de opdrachtgever twee maanden voor afloopdatum schriftelijk meldt dat hij geen prijs stelt op verlenging. Na opzegging is het een periode van 2 jaar niet mogelijk om een nieuw contract af te sluiten.
 • Wanneer het jaarlijks onderhoud plaats vindt wordt in overleg met opdrachtgever bepaalt en ongeveer 1 week van tevoren afgesproken.
 • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor toegang tot het pand voor het verzorgen van het onderhoud en bij storingen.
 • Onder een storing wordt verstaan het niet of niet goed functioneren van het gastoestel door een defect dat niet ontstaan is door één of meer van de volgende oorzaken: te lage waterdruk in de installatie, te weinig doorstroming, normale slijtage van de mechanische onderdelen, gebruik van verkeerde waterbesparende materialen, gebruik van verkeerde kamerthermostaten, toelevering van gas, elektriciteit, water, een van buiten komend onheil of door werkzaamheden van derden.
 • Een storing kunt u melden tot 21.00 uur. Deze wordt verholpen binnen 24 uur na melding, tenzij anders afgesproken. Indien een onderdeel van het toestel niet binnen 24 uur leverbaar is, wordt opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld, (in zomerseizoen beperkte serviceverlening).
 • Tussentijds testen cq. nazien van de installatie en werkzaamheden of leveranties die buiten het contract vallen, zullen tegen het dan geldende tarief worden berekend.
 • Indien de voor rekening van opdrachtgever komende kosten (alleen bij een Onderhouds-en een Service contract) boven de €500,- incl. BTW. komen, zal de reparatie alleen na fiat van de opdrachtgever worden uitgevoerd.
 • Facturering van het contract geschiedt na uitvoering van het onderhoud. De prijzen worden mogelijk jaarlijks aangepast op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
 • Indien de prijsaanpassing hoger is dan uit bovengenoemde indexering voortvloeit, zal Helm–Ruijgt Service en Onderhoud B.V. de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 • Een door opdrachtgever ontvangen factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Indien één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten.
 • Bij alle voorkomende zaken waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien gelden de algemene

 

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten. De -door Uneto-Vni vastgestelde- algemene voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.